Generalforsamling 2013

Dato: 2013-04-08 19:00
Sted: Stubhuset

Referat:

Fremmødte: 18 

1. Valg af dirigent
Formand Ole Corneliussen bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog Peer Lindof som dirigent.
Peer Lindof (10) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
På Bestyrelsens vegne bød formand Ole Corneliussen (20) de 18 fremmødte grundejere velkommen til årets generalforsamling.
På sidste generalforsamling den 11. april 2012 blev følgende valgt til bestyrelsen i grundejerforeningen:

Ole Corneliussen

Nr. 20

Formand

Odin Sletten

Nr. 1

Næstformand

Lasse Sloth Andersen

Nr. 11

Kasserer

Bolette Toft

Nr. 22

Sekretær

 Jette Moes

Nr. 20

Bestyrelsesmedlem

Søren Nauta

Nr. 31

Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Bohmann

Nr. 12

Suppleant

 Der har været afholdt 3 møder i bestyrelsen: (3. september 2012, 17. december 2012 og 16. februar 2013).


Hjemmeside
Gennemgang af: www.vedbjerget.dk ved Kristoffer Bohmann. Herunder hvordan man administrerer hjemmesiden og om Groupcare.
Link til præsentation:  www.styrhjemmesiden.dk/media/slides/www.VedBjerget.dk.pdf

Det er muligt at tilmelde sig Groupcare via hjemmesiden, hvilket betyder, at det er let at kommunikere via e-mail med alle beboere Ved Bjerget. Det kan være informationer om efterlyste ting og sager, informationer om indbrud og tyveri eller andre nyttige informationer. En god og let måde at orientere sine naboer på via denne informations kanal, hvor de synes det er relevant.

 
”Projekt nabohjælp”
Rebild Kommune inviterede i januar repræsentanter for grundejerforeninger i Rebild til informations møde omkring ”Projekt Nabohjælp”. Bestyrelsen deltog med 2 repræsentanter.

Søren Nauta gav en visuel orientering om ”Projekt Nabohjælp”.

Vi etablerer "Projekt Nabohjælp" som et tilbud for grundejere Ved Bjerget.
”Projekt Nabohjælp” er en hjælp til at organisere kontakt mellem naboer via SMS, således at man kan hjælpe hinanden med at holde øje med huset, når man ikke er hjemme.Det er således et krav, at man har en mobiltelefon.
 

Alle, med en computer kan selv gå ind på www.nabohjælp.dk og lade sig registrere sig som nabohjælper.


Der er en række værktøjer til både at hjælpe sine naboer, og selv at spørge om "hus-sittere". Man kan også melde om mistænkelig adfærd i området, så alle andre i området advares, hvis der ”lusker” nogen rundt.
Her er også en anbefaling af hvilke mærker, der anbefales til postkasser og vinduer, og hvordan man bestiller dem.

Grundejerforeningen vil snart få opsat et NABOHJÆLP-skilt ved indfaldsvejen til Ved Bjerget. (pris 700 kr.)

 

Sankt Hans Fest
Sankt Hans fest holdes fortsat hvert år. I 2013 er det 1. stikvej til højre, der skal arrangere (budget 2.000 kr.)

 

Gadefest
Gadefesten arrangeres af 3. stikvej til højre (budget 6.000 kr.)
 

Fællesareal
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen Ved Søerne vedr. beplantning i skel - læbæltet. De har et ønske om, at nogle af de store træer fældes, idet de skygger meget for lysindfaldet til området. Grundejerforeningen Ved Bjerget har indvilget i, at en del af de store træer bliver fældet. Denne opgave har vi valgt, at påtage os som Grundejerforening.
Der er indgået en aftale om, at Grundejerforeningen Ved Søerne betaler en vis genplantning af et lavt bælte af bunddække ”levende hegn” efter aftale med vores Grundejerforening. Det er aftalt at der plantes Rododendron.
Grundejerforeningen har fået 5.000 kr. af Rebild Kommune til genbeplantning. Ved Søernes Grundejerforening betaler ligeledes 5.000 kr. til genbeplantning. Derudover betaler de for at få stillet udstyr til rådighed, som kan lave grenene til flis.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.
 

3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Lasse Sloth Andersen (11) fremlagde årsregnskabet og præsenterede et overskud. Der var 18.076 kr. til overførsel til regnskabsår 2013.

Regnskabet 2012 blev godkendt uden bemærkninger.
 

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af budget
Kasserer Lasse Sloth Andersen (11) fremlagde budgettet for 2013.
Budgetforslag 2013 stort set uændret i forhold til sidste år.
Budgettet baserer sig på 400 kr. pr. grundejer. Kontingentet for 2013 er uændret 400 kr. pr. grundejer. Alle betaler samme kontingent – også bestyrelsesmedlemmer.
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
Lasse Sloth Andersen (nr.11), Ole Corneliussen (nr. 20) og Bolette Toft (22) er på valg og er villig til genvalg.

Bestyrelsen for 2013 – 2014 ser ud som følger:

Ole Corneliussen

Nr. 20

Bestyrelsesmedlem genvalgt

Odin Sletten

Nr. 1

Bestyrelsesmedlem

Lasse Sloth Andersen

Nr. 11

Bestyrelsesmedlem genvalgt

Bolette Toft

Nr. 22

Bestyrelsesmedlem - genvalgt

Jette Moes

Nr. 20

Bestyrelsesmedlem

Søren Nauta

Nr. 31

Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Bohmann

Nr. 12

Suppleant

Ulrick Brams

Nr. 9

Suppleant - nyvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende valgtes som revisor og revisorsuppleant:

Lone Trangbæk

Nr. 17

Revisor

Ulla B. Andersen

Nr. 6

Revisor Suppleant


8. Nedsættelse af udvalg
Webudvalget fortsætter og er repræsenteret af Søren Nauta (nr.31); Kristoffer Bohmann (nr.12) og Bolette Toft (nr. 22)

 

9. Evt.

Forslag:

  • Bestyrelsen skal undersøge, om det er lovligt at indkalde til generalforsamling via hjemmeside.
  • Der var forslag fra Jette Moes om afholdelse af Skovens dag, hvor der ryddes op i Skoven og på fællesarealerne: Skovens dage holdes: Mandag, tirsdag og onsdag i uge 19, fra kl. 16 – ?. Læs nærmere herom på www.vedbjerget.dk
  • Der var forslag om, at Grundejerforeningens gavekasse giver en blomst, hvis der er Bjergboere, der falder bort. Gavekassen giver i dag en blomst ved indflytning af nye Bjerboere.

Der var i al almindelighed enighed om forslagene.

 

Praktiske informationer:

  • Grillriste kan hentes hos Søren Nauta
  • Nøgle til hængelås kan hentes hos Odin Sletten


Der var ingen eventuelle spørgsmål fra bestyrelse eller grundejere.


Bestyrelsen takkede alle fremmødte for en konstruktiv og som sædvanlig hyggelig generalforsamling.

 

Se også:

Bestyrelsens medlemmer.

Powerpoint-præsentation af hjemmesiden som Kristoffer Bohmann viste på generalforsamlingen d. 8. april.

http://www.styrhjemmesiden.dk/media/slides/www.VedBjerget.dk.pdf

Dokumenter